AGENDA Ledenvergadering  27 februari 20181.  Voorzitter opent de vergadering
2.  1 minuut stilte
3.  Ingekomen stukken en mededelingen
4.  Jaarverslag secretaris
5.  Contributie verhoging
6.  Notulen 2017
7.  Financieel overzicht 2017
8.  Toelichting financieel overzicht tot en met 2016
9.  Pauze
10. Verslag kascommissie
11. Benoeming kascommissie
12. Aangepast wedstrijdreglement
13. Benoeming wedstrijdcommissie
14. Verdeling van de taken.
15. Bespreking wedstrijden
16. Vaststellen datum gezellige avond 2018
17. Rondvraag
18. Sluiting